Om Hållbarhetsmanualen

Om Hållbarhetsstyrning
Om innehållet i Hållbarhetsmanualen (Faktabasen)

Hållbarhetsmanualen är ett verktyg som övergripande hjälper er att bedöma hur väl kvalitets-, miljö- och hälsofrågor hanteras, både övergripande och i enskilda projekt. Tack vare sin enkla struktur och sitt faktainnehåll är det möjligt att laborera med olika lösningar för att komma fram till konkreta förbättringar för företaget eller ett enskilt projekt. Den dokumentation systemet skapar ger möjlighet att få en god kontroll över verksamheten totalt såväl som över enskilda projekt.

Innehåll

I Hållbarhetsmanualen finns riktlinjer för Hållbarhetsstyrning och en Faktabas med lagar, regler och indikatorer, som ger vägledning för att sätta högre mål och göra bättre val för alla olika ingående delmoment i ett projekt. All information uppdateras regelbundet för att ständigt vara aktuell. Innehållet i Hållbarhetsmanualen granskas och bearbetas av experter, specialister och sakkunniga inom respektive ämnesområde. Hållbarhetsmanualen underlättar också arbetet med klassning och certifiering enligt Miljöbyggnad, LEED och BREEAM m.fl., vilket ger er möjlighet att välja hur långt ni vill nå.

Tillämpning

Hållbarhetsmanualen kan tillämpas för:
 • Skeden (plan, program, projektering, produktion, förvaltning)
 • Nybyggnation
 • Ombyggnation
 • Byggnader/fastigheter (bostäder, kontor, lokaler, skolor, förskolor och sjukhus)
 • Stadsdelar/områden (gator, torg, parker och grönytor)
 • Infrastruktur (vägar, järnvägar, transporter, kollektivtrafik)

Det här använder du Hållbarhetsmanualen till

 • Sätta upp mål och nivåer för verksamhet, specifika projekt och delar av projekt
 • Skapa program, planer och checklistor
 • Som verktyg för certifiering av fastigheter
 • Som verktyg för att specificera krav vid upphandling

Företags-, och verksamhetsanpassning

Hållbarhetsmanualen kan användas som den är eller enkelt anpassas för en specifik verksamhet eller projekt och för samtliga användare i verksamheten. Egna normer och krav kan läggas upp utifrån önskemål. Grafiskt kan Hållbarhetsmanualen anpassas så att den blir företagsspecifik med företagets egna grafiska profil som t.ex. typsnitt och logotyp.

Fördelar med Hållbarhetsmanualen

 • Effektivare process med strukturerad arbetsmetod som säkrar uppsatta målsättningar, är lätt att kommunicera gentemot alla inblandade parter och integrerar flera frågeställningar
 • Kvalitet och hållbarhet blir en självklar, integrerad del i verksamhet och processer, där alla parter involveras
 • Arbetssättet skapar förbättrad laganda och samverkan och därmed högre engagemang
 • Större värdeökning (för fastigheter och områden) med högre kvalitet
 • Lägre driftkostnader (satsningar på miljöanpassade projekt kan vara en ekonomisk besparing i det långa loppet ex. energieffektivisering)
 • Verksamheten hållbarhetsanpassas kontinuerligt genom att arbeta med ett styrningsverktyg som ger möjlighet att följa med i utvecklingen. Att arbeta efter högre krav än lagar ger ytterligare möjlighet att ligga steget före konkurrenter
Det ni behöver göra är att besluta om de mål och krav som gäller för er verksamhet och era projekt, sen gör Hållbarhetsmanualen resten. Ni behöver inte längre hålla reda på alla krav, regler och lagar eftersom allt finns sammanställt i Hållbarhetsmanualen.
Arbetet blir kvalitetssäkrat och tidbesparande och inga viktiga punkter glöms bort. Hållbarhetsmanualen är uppbyggd för att omfatta så många delar av verksamhets- och projektprocessen som möjligt.
Innehållsstrukturen kan varieras och Hållbarhetsmanualens fakta- och informationsämnen kan därför anpassas under flera olika skeden och områden, unikt för varje verksamhet och specifikt projekt.
Tack vare att databasen innehåller strukturerad och uppdaterad information, fungerar Hållbarhetsmanualen också som ett uppslagsverk.