Faktabasens struktur och innehåll

Faktabasen är ett enkelt och heltäckande uppslagsverk för miljö-, hälso- och kvalitetsfrågor i bygg- och anläggningsverksamhet och projekt. Här får du vägledning till bättre val än lagstiftning. Faktabasen har en indelning som är till för att underlätta sorteringen av innehållet. Den är indelad enligt kriterierna;

klicka för att förstora

Gruppering

Grupperingen är till för att underlätta sortering av aspekter, samt för att förenkla informationssökningen för användaren. Nedan redovisas den indelning som indikatorerna är indelade i: kategori, område, tema och aspekt.

Klicka för att förstora

Indikatorer

En indikator är en mätbar faktor som visar eller indikerar tillståndet i ett större system. Genom att följa indikatorns utveckling får man en uppfattning om i vilken riktning det större systemet utvecklas. Indikatorer kan också antyda orsakssamband t.ex. energianvändning och transporter släpper båda ut koldioxid. Indikatorer ska kvantifiera och förenkla företeelser och underlätta förståelsen av en komplex verklighet. Med hjälp av indikatorer kan man skapa tidsserier för att följa en utveckling av något slag. Syftet kan vara att förutsäga förändringar i utvecklingen, etablera en ”baslinje” mot vilken förändringar kan mätas samt visa på behov av och identifiera möjligheter till åtgärder. En indikator kan baseras på både kvantitativa och kvalitativa data. En del indikatorer kan användas för att direkt följa upp mål medan andra indikatorer kan utnyttjas för att ge en ökad förståelse om orsakssamband och det som driver utvecklingen.

Vad som är en ”bra” indikator beror på hur den ska användas och vem den riktar sig till. Det finns ett flertal mer eller mindre officiella uppsättningar av kriterier för val av indikatorer. De gemensamma nämnarna i dessa listor är krav på relevans, enkelhet, giltighet, upprepningsbarhet, tillförlitlighet och känslighet för förändringar. Även indikatorns förmåga att skapa intresse hos till exempel politiker och allmänhet och att engagera till åtgärder kan tas med i bedömningen. Andra intressanta upplysningar om en indikator är en bedömning av vad en förändring av indikatorn säger, en beskrivning av hur dataframställning och dataförsörjning ska gå till samt en bedömning av kostnader för dataframställning och en kontinuerlig uppföljning.

Det finns en mängd information för fakta och indikatorer. Informationen är uppbyggd enligt strukturen:

  • Fakta - Basfakta och vägledning om det aktuella ämnet.
  • Krav - Vägledning för vilka krav som gäller för det aktuella ämnet.
  • Verifiering - Beskriver hur man säkerställer att en indikator uppfylls.
  • Referenser- Referenser till lagkrav, standarder, branschkrav etc.
  • Versionshantering- Hantering av olika versioner över tiden, t.ex. Miljöbyggnad version 2.0 och version 2,1 o.s.v. samt Passivhus enligt FEBY 2009, 2012 osv.
  • Litteratur - Hänvisning till informationskällor, publicerad forskning och praxis som fakta baseras på.