Varför arbeta med Hållbarhetsstyrning i verksamhet och projekt?

Vi anser att det finns många goda skäl att arbeta med Hållbarhetsstyrning (Project Information Management (PIM)) i verksamhet och projekt. Det grundläggande i processen är att få kontroll på de lagar och krav som gäller redan i ett tidigt stadium för att minimera risken för kostsamma justeringar i efterhand. Att aktivt arbeta med Hållbarhetsstyrning ger också en mängd ”mjukare” värden som kan vara svårare att bedöma direkt men som på sikt ger många positiva effekter.

Hållbarhetsstyrning – som vi ser det

Att systematiskt arbeta med Hållbarhetsstyrning i projekt ger underlag för att på ett tidigt stadium fatta beslut och vidta åtgärder med hänsyn till process, ekonomi, ekologi och social påverkan i alla skeden av byggnaders och anläggningars liv. Hållbarhetsstyrning innebär att övergripande mål formuleras tidigt och att detaljerade mål successivt konkretiseras i specifika mätbara krav och indikatorer. De principer och aktiviteter som ska tillämpas beskrivs och arbetet följs upp och dokumenteras.

Hållbarhetsstyrning i projekt


Skeden